Dataskyddsinformation

Version: 01.07.2021

I följande information om dataskydd informerar CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) om hur dina personuppgifter behandlas på denna webbplats.

A. Allmän dataskyddsinformation

I. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är:

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

Tyskland

infoclaas@claas.com

II. Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig kan nås på följande sätt:

CLAAS KGaA mbH

Ansvarig för datasäkerhet

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

Tyskland

group.dpo@claas.com

III. Lagringstid

CLAAS lagrar dina personuppgifter endast så länge som lagringen är nödvändig för att uppnå syftet med dess insamling resp. hantering. Vid behov lagrar CLAAS dina uppgifter under hela affärsförbindelsens varaktighet. Detta omfattar i synnerhet inledandet och avvecklandet av avtalet.

Dessutom lagrar CLAAS dina personuppgifter i den mån och så länge som detta krävs för att fullgöra avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar därmed dina uppgifter för att uppfylla handels- eller skatterättsliga bevis- och förvaringsskyldigheter. De förutsedda tidsperioderna för lagring resp. dokumentation är sex år enligt handelsrättsliga krav enligt § 257 HGB (Handelsgesetzbuch, den tyska konsumentlagen) och upp till tio år på grund av skatterelaterade krav enligt § 147 AO (Abgabenordnung, den tyska skattelagen), såvida de inte fortfarande krävs för skatteändamål (t.ex. för att en skatterevision fortfarande pågår). Tidsperioderna börjar i slutet av det kalenderår som dokumentet skapades.

Om uppgifterna inte längre krävs för uppfyllandet av avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter, raderas de regelbundet såvida du inte har samtyckt till att CLAAS hanterar dina uppgifter och/eller ytterligare hantering krävs på grund av CLAAS berättigade intressen, t.ex. för kundåtervinning, för försvar mot rättsliga anspråk i tvister. Vid hantering av uppgifterna för försvar mot rättsliga anspråk i tvister beror lagringsperioden även på den lagstadgade preskriptionstiden. Enligt §§ 195 ff. Bürgerlichen Gesetzbuches (tysk civilrättslig lagstiftning) är dessa upp till 30 år, varvid den regelbundna preskriptionstiden är 3 år med början i slutet av det kalenderår under vilket anspråket uppkom. I detta fall inskränks hanteringen, d.v.s. begränsas till den krävda minimumhanteringen och spärras för andra ändamål.

Ovanstående gäller inte om något annat beskrivs i den särskilda dataskyddsinformationen.

IV. Mottagarkategorier

 • Noggrant utvalda tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer som vi anlitar och som stöder oss i genomförandet av affärsrelationen får tillgång till uppgifterna. Det är företag inom kategorierna hostingleverantörer, datahantering, programvarutjänster, e-posttjänster, IT-tjänster (t.ex. underhåll och support, datamigrering), konsulttjänster, leverantörer av supporttjänster på första, andra och tredje nivån, callcenter-tjänster, kundhantering, tryckeri, marknadsföring, medieteknik, telekommunikation, hantering av kundrelationer och leads, leverantörer av spårningstjänster, webbyråer, efterlevnad, avfallshanteringstjänster (t.ex. pappersförstörare), företag som utför analyser åt oss, leverantörer av finansförvaltningstjänster och företag som tillhandahåller finansiella tjänster (t.ex. pappersförstörare), företag som utför analyser åt oss, leverantörer av finansiella tjänster, frakt- och logistiktjänster, tryckeritjänster, leverantörer av tekniktjänster (t.ex. för hårdvara och förnödenheter). Om andra kategorier av tjänsteleverantörer används hänvisas till respektive särskilda meddelanden om dataskydd.
 • Utlämnande till tredje part. Därutöver lämnar vi dina uppgifter vidare till tredje part om rättsliga eller avtalsmässiga regler tillåter detta och/eller om du har givit oss ditt samtycke. Om så är fallet får uppgifterna lämnas ut till följande kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter och institutioner (t.ex. åklagarmyndigheten, polisen, skattemyndigheterna, tillsynsmyndigheten för dataskydd) för behandling av officiella förfrågningar i den mån det ligger i ditt intresse eller om vi är juridiskt skyldiga att göra det. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.1 f respektive c i GDPR.
 • Dataöverföring inom CLAAS-gruppen. Vi överför dina uppgifter till andra företag inom CLAAS-koncernen eller ger dem tillgång till dina uppgifter. När detta görs för administrativa ändamål baseras det på vårt legitima intresse av interna administrativa ändamål och koncernrapportering. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.1 f i GDPR. Om detta är nödvändigt för att inleda ett avtal på ditt initiativ eller för att uppfylla avtalsrelaterade skyldigheter eller med ditt samtycke är den rättsliga grunden artikel 6.1.1 b i GDPR eller artikel 6.1.1 a i GDPR. I den mån vi har laglig rätt att göra detta är den rättsliga grunden artikel 6.1.1 c i GDPR. När det gäller ytterligare utlämnande till tredje part hänvisar vi till den särskilda dataskyddsinformationen.
 • Tredje parter som vi har en pågående affärsrelation med. Om detta är nödvändigt för att inleda ett avtal eller för att uppfylla avtalsrelaterade skyldigheter eller med ditt samtycke är den rättsliga grunden artikel 6.1.1 b i GDPR respektive artikel 6.1.1 a i GDPR. I den mån vi är juridiskt skyldiga att göra detta är den rättsliga grunden artikel 6.1.1 c GDPR.

V. Överföring till tredje land

I den mån vi själva eller genom tjänsteleverantörer överför dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen följer vi de särskilda bestämmelserna i artikel 44 ff. GDPR och ålägger även våra tjänsteleverantörer att följa dessa bestämmelser. Vi kommer därför endast att överföra dina uppgifter till länder utanför Europeiska unionen med den skyddsnivå som garanteras av GDPR. Denna skyddsnivå säkerställs särskilt genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen eller genom lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 46 i GDPR.

Dataöverföring till tredje land (stater utanför EU resp. det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – EES) sker t.ex. i den utsträckning som detta

 • är nödvändigt för att fullgöra ett avtal där du är part eller för dina förfrågningar.
 • är nödvändigt för att skydda våra berättigade intressen.
 • föreskrivs av lagen eller du har givit ditt samtycke.
 • görs inom ramen för orderhantering när tjänsteleverantörer används.

Om EU-kommissionen inte har fattat något beslut om en dataskyddsnivå för landet i fråga som är tillräcklig för de europeiska dataskyddskraven kommer vi att se till att dina rättigheter och friheter skyddas på ett adekvat sätt genom lämpliga avtal. Ett sådant avtal garanterar att det finns en adekvat nivå av uppgiftsskydd hos mottagaren av uppgifterna särskilt genom att avtala med mottagaren om så kallade EU-standardklausuler i Europeiska unionens avtalsklausuler. I annat fall kan vi också överföra uppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden, se avsnitt A.VII. Vi ger dig kostnadsfritt mer detaljerad information på begäran till ovanstående kontaktuppgifter.

Om vi baserar databehandling av mottagare utan en adekvat nivå av dataskydd enbart på ditt samtycke, bör du notera att följande risker finns: Det kan finnas otillräckliga regler för att skydda dina personuppgifter på ett adekvat sätt, det kan saknas en tillsynsmyndighet för dataskydd, det kan vara svårt eller omöjligt att upprätthålla dina dataskyddsrättigheter och det kan saknas kontroll över den fortsatta behandlingen och överföringen av uppgifter till tredje part.

Mer information finns i den särskilda dataskyddsinformationen.

VI. Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Om inte annat framgår av den specifika informationen om dataskydd är du inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter varken enligt lag eller enligt avtal.

VII. Berörda personers rättigheter

I enlighet med artikel 15 i GDPR har du rätt att få information om de uppgifter som lagras om dig. Om felaktiga personuppgifter har behandlats har du rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR. Om de rättsliga kraven är uppfyllda kan du begära radering eller begränsning av behandlingen samt invändning mot databehandlingen (artikel 17, 18 och 21 i GDPR). Enligt artikel 20 i GDPR kan du hävda rätten till dataportabilitet för uppgifter som behandlas automatiskt på grundval av ditt samtycke eller ett avtal med dig.

Information om din invändningsrätt enligt artikel 21 GDPR

1. Du har alltid rätt att baserat på din situation invända mot behandling av personuppgifter som rör dig enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen (behandling av uppgifter på grundval av en intresseavvägning).

Om du lämnar in en invändning kommer CLAAS inte längre att hantera dina personuppgifter såvida inte CLAAS kan uppvisa tvingande berättigade skäl för hanteringen, vilka uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om inte processen tjänar till att göra gällande, utövande eller försvar av juridiska fordringar.

2. CLAAS Partner behandlar dina personuppgifter för att bedriva direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att personuppgifter om dig används för sådan marknadsföring.

Om du invänder mot hantering i direktreklamssyfte så kommer CLAAS inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Invändningar görs enklast genom att skicka ett informellt mejl till:

privacy@claas.com

Rätt att återkalla ditt samtycke enligt artikel 7.3 i GDPR

Om du har gett ditt samtycke till hanteringen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den hantering som utförts på grundval av ditt samtycke fram till återkallandet.

Återkallandet kan göras genom ett informellt brev eller mejl. Du kan använda de kontaktuppgifter som finns i avsnitt A. II. Om CLAAS erbjuder ytterligare möjligheter till återkallande (t.ex. en länk för avanmälan i varje nyhetsbrev via mejl) hittar du information om detta i den specifika informationen om dataskydd.

Du kan hävda dina rättigheter gentemot CLAAS via de kontaktuppgifter som nämns under avsnitt A. II.

Om du tror att databehandlingen strider mot dataskyddslagstiftningen har du rätt att överklaga hos en valfri dataskyddstillsynsmyndighet. (artikel 77 i GDPR).

Du kan naturligtvis när som helst också lämna in ett klagomål till CLAAS dataskyddsombud (privacy@claas.com).

Om du vill åberopa dina dataskyddsrättigheter behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter enligt artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen i kombination med artikel 15–22 samt artikel 12 punkt 3–6 och artikel 7 punkt 3 dataskyddsförordningen. Detta innefattar behandling av dina uppgifter för unik identifiering av en person som berörs av behandling av uppgifter, som kräver ytterligare information för att bekräfta identiteten. Detta gör vi baserat på vår lagstadgade skyldighet enligt artikel 12 punkt 6 dataskyddsförordningen. Detta innefattar överföring till mottagare av uppgifterna enligt artikel 19 dataskyddsförordningen i den utsträckning begäran om rättelse av uppgifterna, radering eller begränsning av behandling (artikel 16, artikel 17 punkt 1 och artikel 18 dataskyddsförordningen) berörs och kommunikation om detta till dessa mottagare (artikel 19 dataskyddsförordningen) och till dig som registrerad person (artikel 12 dataskyddsförordningen).

B. Specifik information om dataskydd Tillhandahållande av vår webbplats för allmänheten

I. Tillhandahållande av vår webbplats för allmänheten

Om du endast använder hemsidan i informationssyfte, d.v.s. om du inte registrerar dig eller på annat vis förser CLAAS med information (t.ex. via vårt kontaktformulär), samlar CLAAS endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Datainsamlingen är tekniskt nödvändig för att kunna visa dig hemsidan. Rättslig grund är artikel 6.1 b GDPR. Lagring i loggfiler utöver ditt webbplatsbesök krävs för att säkerställa hemsidans funktionsduglighet och de informationstekniska systemens säkerhet. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6.1 f GDPR. Du kan när som helst bestrida databehandling baserat på berättigat intresse med framtida verkan, jfr. avsnitt A.VI. De ovan nämnda syftena inkluderar även vårt berättigade intresse för databehandling.

Följande kategorier av uppgifter samlas in när du besöker webbplatsen: Uppgifter om användning och trafik, uppgifter för dokumentation och protokoll, t.ex.

 • Datum och klockslag för besöket
 • Skillnad i tidszon i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
 • IP-adress
 • Värdnamn på den dator som används vid besöket
 • Den webbplats från vilken du navigerade till webbplatsen
 • Webbplats som du navigerar till via webbplatsen (innehåll i begäran)
 • Besökta sidor på webbplatsen
 • Meddelande om begäran lyckades
 • Överförd datamängd
 • Information om typ av webbläsare, språk och vilken version som används
 • Operativsystem

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för det syfte i vilket de har samlats in. Vid tillhandahållande av webbplatsen innebär det när den aktuella sessionen avslutas. Vad beträffar data lagrad i loggfiler raderas dessa senast efter 30 dagar. Det sker ingen lagring av data tillsammans med andra personuppgifter som rör dig.

För visning av externt innehåll på vår webbplats (t.ex. integration av en IFRAMEs för visning av CLAAS Collection-katalogen) överför vi dina ovan nämnda personuppgifter till tredje part (t.ex. företag inom CLAAS-koncernen). Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse är att framställa vår webbplats på ett mer intressant och användarvänligt sätt för dig. Behandling av uppgifter baserat på berättigat intresse kan när som helst återkallas med gällande verkan, se avsnitt A. VII.

II. Användning av tjänster (t.ex. cookies, analys- och marknadsföringsverktyg)

CLAAS använder sig av tjänster som t.ex. cookies, analys- och remarketingverktyg på den här webbplatsen. Med hjälp av dessa tjänster lagrar CLAAS information på din enhet (t.ex. i din webbläsare) och/eller har åtkomst till information som lagras på din enhet. Denna information kan vara antingen personuppgifter eller andra uppgifter. Vid behov följs lagringen eller åtkomsten av efterföljande behandling av personuppgifter enligt ditt kategorival.

CLAAS använder följande tjänster i följande kategorier:

Om användningen av tjänster (dvs. lagringen av information på en enhet och/eller åtkomst till information som lagras på enheten) är tekniskt nödvändig, sker behandlingen med artikel 25 punkt 2 TTDSG tillsammans med artikel 6 punkt 1 stycke 1 led b, c, f dataskyddsförordningen som rättslig grund. Denna information kan vara antingen personuppgifter eller andra uppgifter. Om lagringen eller åtkomsten följs av efterföljande behandling av personuppgifter, sker detta i den utsträckning det är nödvändigt

 • det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i (artikel 6.1.1 b i GDPR), eller
 • det krävs enligt lag (artikel 6.1.1 c i GDPR)
 • det är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen (6.1.1 f i GDPR).

Du kan när som helst invända mot databehandling som grundar sig på legitimt intresse med verkan för framtiden, se avsnitt A. VII. Du har möjlighet att radera cookies via dina webbläsarinställningar.

Rättslig grund för användningen av tjänsterna (dvs. lagringen av information på en enhet och/eller åtkomst till information som lagras på enheten) i kategorierna statistisk analys, marknadsföring, extrafunktioner är § 25 punkt 1 stycke 1 TTDSG tillsammans med artikel 6 punkt 1 stycke 1 led a dataskyddsförordningen baserat på ditt samtycke. Denna information kan vara antingen personuppgifter eller andra uppgifter. Om lagringen eller åtkomsten av efterföljande behandling av personuppgifter sker enligt ditt kategorival, behandlas dessa med artikel 6 punkt 1 stycke 1 led a dataskyddsförordningen som rättslig grund baserat på ditt samtycke. När du tar tillbaka ditt samtycke påverkas inte lagligheten för den lagring av information i din enhet och/eller åtkomst till information i din enhet samt efterföljande bearbetning av personuppgifter enligt ditt kategorival som skett med ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt.

Ditt samtycke har en giltighetstid på sex månader. Därefter ber vi dig om ditt samtycke på nytt. Vi ber dig även om ditt samtycke på nytt genom att visa cookiebanners om nya tjänster har tillkommit på webbplatsen eller om tjänsterna har ändrats så att vi måste erhålla ett nytt samtycke för att kunna fortsätta att använda tjänsterna (t.ex. vid ändrade ändamål).

Tänk på att dina egna inställningar i webbläsaren kan göra att dina inställningar (t.ex. ditt samtycke) inte sparas någon längre tid och att vi då varje gång på nytt ber om ditt samtycke när du besöker vår webbplats.

III. Statistisk analys på flera platser - Delat ansvar

För statistisk analys över flera webbplatser slås samman och utvärderas dina data om ditt användarbeteende, som vi samlar in med hjälp av Google Analytics på denna webbplats (Operatör : CLAAS KGaA mbH), webbplatsen https://configurator.claas.com (Operatör : CLAAS Global Sales GmbH), webbplatsen https://accounts.claas.com/ (Operatör : CLAAS KGaA mbH) och webbplatsen https://connect.claas.com (Operatör : CLAAS Global Sales GmbH) av CLAAS KGaA mbH och CLAAS Global Sales GmbH.

De gemensamt ansvariga organen är CLAAS KGaA mbH1 och CLAAS Global Sales GmbH2.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Deutschland, group.dpo@claas.com.

Parterna har kommit överens om att operatören av respektive webbplats kommer att tillhandahålla informationen i enlighet med artikel 13, 14 GDPR. Du kan hävda dina registrerade rättigheter direkt med respektive operatör.


C. Specifik information om dataskydd – behandling av (allmänna) förfrågningar och klagomål och relaterad kommunikation (t.ex. förfrågan om information, beställning, support eller uppringning).

Du har möjlighet att kontakta CLAAS via kontaktuppgifterna på webbplatsen eller via kontaktformuläret på webbplatsen. Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina ärenden, svara på dina frågor eller följa upp ett klagomål.

Detta baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av behandling av dina ärenden hos oss och för hantering och uppföljning av klagomål samt för kommunikation med kunder och intressenter. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av uppgifter, se avsnitt A. VII. I den utsträckning behandling av uppgifter sker för upprättandet av ett avtalsförhållande baseras behandlingen på artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen.

De uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna svara på din begäran har markerats som obligatoriska med en asterisk (*). Därutöver kan du tillhandahålla ytterligare uppgifter frivilligt. Det handlar om personliga identifikationsuppgifter (t.ex. titel, för- och efternamn), kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, mejladress), företagsuppgifter (t.ex. företag och adress) och uppgifter om kommunikationsinnehåll (om du lämnar ytterligare information om ditt ärende till oss).

Dessutom behandlar vi uppgifter om användning och trafik (t.ex. IP-adress, datum och tid för din förfrågan). Rättslig grund för behandling av uppgifter är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen, att utifrån vårt berättigat intresse säkerställa denna webbplats funktion och säkerheten hos de informationstekniska systemen.

Förutom behandling av förfrågningar och klagomål använder vi uppgifterna för reklam- och marknadsföringsåtgärder se avsnitt D i denna information om dataskydd.

Vid behov överlämnar vi även dina uppgifter till tredje parter, till exempel CLAAS distributionspartner eller koncernföretag från CLAAS-gruppen som är ansvariga för dig resp. har valts ut av dig, om detta är nödvändigt för att spåra och utföra din förfrågan.

CLAAS lagrar dina uppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning. Dina personuppgifter kommer att lagras i syfte att besvara din förfrågan och raderas sedan, såvida vi inte är lagligt, avtalsenligt eller baserat på ditt samtycke är berättigade resp. förpliktigade att spara uppgifterna under en längre tid. För mer information, se avsnitt A.III i denna dataskyddsinformation. På grundval av ett samtycke från dig och/eller ett annat juridiskt erkänt skäl, särskilt vårt legitima intresse enligt 6.1.1 f i GDPR kan dina uppgifter fortsätta att lagras, t.ex. för att behålla eller återvinna kunder och i samband med försvar av rättsliga anspråk. När uppgifter behandlas som försvar mot rättsliga anspråk i rättsliga tvister baseras lagringsperioden också på lagstadgade preskriptionstider (t.ex. enligt civilrätt och produktansvarslagstiftning). Vår tekniska infrastruktur är anpassad till principerna om nödvändighet och begränsning av syftet när det gäller lagring av dina uppgifter. Koncernföretag eller partnerföretag får därför tillgång till de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. För mer information hänvisas till avsnitt A.IV.

D. Länkar till tredje parts webbplats

Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats (t.ex. företag inom CLAAS-koncernen). Om du klickar på en sådan länk öppnas webbplatsen för tredje part i ett nytt fönster. Denna information om dataskydd sträcker sig inte till behandling av uppgifter på tredje parts webbplats.