Kontakt

Effektivitet.

Lönsamhet.

Prestanda och effektivitet.

Vid det korta tidsfönstret under skörd spelar ökad prestanda och högsta effektivitet en viktig roll även för den nya generationen tröskor.

Högsta prioritet för lantbrukaren för optimal skörd är att minimera spill och säkra skördekvalitet. För entreprenören är dessutom maskinens kapacitet viktig för att bibehålla kundens förtroende.

För användaren är maskinens lönsamhet lika viktig som kapaciteten. 10 % högre kapacitet och 10 % lägre bränsleförbrukning ger en stor ekonomisk fördel.

CLAAS lösning. Ökad effektivitet.

 

Mer kapacitet

+25 %
APS SYNFLOW WALKER *

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID *

 

* i jämförelse med föregående modell

Motoreffekt

LEXION 6900 – 5300
373 KW / 507 hk – 230 KW / 313 hk

LEXION 8900 – 7400
581 KW / 790 hk – 300 KW / 408 hk

Upp till 10 % lägre bränsleförbrukning

Med nya LEXION introducerar CLAAS systemet DYNAMIC POWER – automatisk motorstyrning – även för tröskor. DYNAMIC POWER anpassar automatiskt motoreffekten utifrån aktuell belastning så att motorn alltid arbetar med högsta effektivitet under alla förhållanden. Vid delbelastning reduceras bränsleförbrukningen med 10 %.

Kapacitet.

Nära 44 ton per timme med 6 skakare.

Nya LEXION skakartröska ökar genomflödet med 25 % och med bibehållen halmkvalitet i jämförelse med föregående modell. Vid „profi“-rekordet på Rügen bevisade LEXION 6900 den fulla styrkan i det nya helhetskonceptet. Tröskverket APS SYNFLOW WALKER överträffade alla förväntningar:

 • 34,5 hektar höstvete, totalt skördad mängd: 349,8 ton
 • Kapacitet 43,7 t/h – trots 20 % vattenhalt vid testets början
 • dieselförbrukning 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Spillnivå 0,8 % – 1 %

Halmkvalitet.

Perfekt tröskkoncept med högsta halmkvalitet.
CLAAS lösning. Rakt genomflöde, mindre mekanisk påverkan.

Nytt trösksystem där halmen tar kortaste vägen. Raka övergångar utan onödig ändring av hastighet eller flödesriktning genom tröskan.

 

Accelerator

CLAAS lösning.
Kapaciteten på genomflödet i tröskverket ökades med en förcylinder, acceleratorn.

Tröskcylinder

Nya LEXION har en tröskcylinder med diametern 755 mm. Ökning med 26 % ger ett mera rakt genomflöde, övergång mellan cylindrarna får en lägre vinkel.

Avskiljningscylinder

Efter intensiva tester konstruerar CLAAS ett tröskverk med fyra cylindrar som alltid löper synkront. Genomflödet blir jämnt och halmen behandlas skonsamt.

CLAAS APS SYNFLOW WALKER tröskverk

Skonsamhet ger högre halmkvalitet.

Mätresultat för halmkvalitet.

LEXION 6800 med stor andel lång halm.11%

mera användbar halm
i jämförelse med annan tröska på marknaden 2

 

Mätteknik.

Lika testbetingelser för alla maskiner, i samarbete med högskolan i Osnabrück.

 • Identisk stubbhöjd på 10 cm
 • Kapaciteten är hela tiden den samma
 • Körspåren skiftas för utjämning av variationer i grödan
 • Agnarna sprides och räknas inte in i mätningen.

Jämförbarhet.

Bestämning av användbar halmmängd.

För varje tröska uppmättes lika lång halmsträng som pressades med rundbalspress. Balarna vägdes direkt på fältet med mobil våg.

 

Visuell jämförelse.

45 g halm från strängen lades ut på en svart yta för visuell utvärdering. Fraktionering av andelar genom såll.

LEXION 6800

Hög andel av lång halm (halmfibrer längre än 25 mm) på 53 %.

Jämförelse med annan tröska på marknaden 1

Andel av lång halm (halmfibrer längre än 25 mm) på 47 %.

Jämförelse med annan tröska på marknaden 2

Andel av lång halm (halmfibrer längre än 25 mm) på 44 %.

Precision.

Halmhantering.

Exakt fördelning av hackad halm har stor betydelse.

Många undersökningar har visat hur viktigt det är att tröskans hack ger ett material som är korthackat och som sprides finfördelat och jämnt över hela skärbordsbredden. Det är avgörande för resultatet av efterföljande jordbearbetning.

Fuktigheten på grödans strå och vattenhalten i halmen ändras under dagens lopp och utifrån detta måste föraren anpassa hackens inställning.

CLAAS lösning.

Nya CEMOS AUTO CHOPPING i LEXION registrerar kontinuerligt förändringar i halmens egenskaper och reglerar automatiskt inställning av hackens motknivar och snittelement. Detta säkerställer optimal fördelning av det hackade materialet.

Automatisk kastriktningsanpassning

Två sensorer registrerar sidolutning och sidvind, dessa värden styr automatiskt anpassning av kastriktningen så att det hackade materialet fördelas jämnt över hela arbetsbredden.

CEMOS AUTO CHOPPING

En sensor i inmatningskanalen mäter halmens fuktighet och en annan sensor mäter mängden material (skikthöjden) i inmatningskanalen. Utifrån dessa värden styrs hackens inställning automatiskt.

Automatisk dokumentation.

Riktad uppkoppling mot andra digitala system.

Nya system för digitalisering används numera i maskiner, vilket innebär att t ex en tröska under skördeperioden registrerar mängder av data.

Datamaterialet har ett stort värde vid efterföljande bearbetning. Dokumentation och analys av utfört arbete kan användas för framtida planering och beslut. Här finns potential för ökad effektivitet i hela produktionskedjan.

CLAAS tröskor är digitalt uppkopplade till externa system via TELEMATICS. Användning av data kan ske i tre nivåer.

TELEMATICS är också basen för vidare användning av t ex FLEET VIEW. Tröskan kopplas upp mot transportfordonen så att alla enheter i skördekedjan kan utnyttjas optimalt.

 

Nivå 1

Anonyma data om maskinstatus

Anonyma maskindata

 • Kunskaper för konstruktion av nästa generation maskiner

Nivå 2

Servicerelevanta data för verkstaden

Servicerelevanta maskindata

 • Remote Service registrerar felmeddelanden och sänder information till en servicepartner
 • Servicepartnern kan om så önskas erbjuda kunden proaktiv service
 • Reducerar stillestånd och kostnader

Nivå 3

Alla data kan användas till programvarulösningar för just din verksamhet

Personliga data

 • Tröskans arbetsdata, körspår och skördedata utifrån nivå 3 kan kopplas till gårdens eller entreprenörens datasystem.
 • Basen för dokumentation, analys och planering i ett farm management program som t ex 365FarmNet
 • Skördedata som bas för appkartor med möjlighet att styra mängden utsäde eller gödning för delar av fält

Kärnkvalitet.

Tre tröskor. Ett fält. En jämförelse.

Nya LEXION i en sida-vid-sida jämförelse vid skörd av en känslig gröda: utsädesodling av sojaböna.

Sida-vid-sida.

CLAAS gav uppdraget till ett oberoende laboratorium att analysera kärnkvalitet i prover tagna vid ett jämförande trösktest. Deltagande tröskor var CLAAS LEXION 8600, John Deere S780 och Case IH 8250.

Tröskorna kördes samma dag, på samma fält och med lika väder- och skördeförhållanden. Ett antal prover från vardera tröska skickades till Illinois Crop Improvement Association, Inc. för analys av skadade kärnor, spruckna kärnor och grobarhet.

 

Resultat kärnkvalitet.

Skadade kärnor

Inställningar för alla komponenter i LEXION kan oberoende av varandra inriktas på att minimera andelen skadade kärnor, utan risk att höja spillnivån.

Skadat skal

Med blötläggningstest konstaterades antalet bönor med skadat skal. För alla tre tröskor noterades ett genomsnitt på 4,0 % till 5,3 % – alla inom godkänt värde.

Grobarhet

För högsta grobarhet är det viktigt att minimera skador på skalet. Proverna från alla tre tröskorna uppvisade värden på 98 % eller högre, varav CLAAS tröskan hade högsta värdena.

 

Öka din produktivitet utan att kompromissa med kärnkvalitet.

Stickproverna som analyserats av Illinois Crop Improvement Association uppvisade likartade värden för alla tre tröskorna avseende skadade kärnor och sprickor. LEXION 8600 uppvisade mindre antal skadade skal och högre grobarhet. LEXION levererade högvärdiga prover och uppvisade låg spillnivå, vilket visar att man inte behöver ge avkall på kapacitet för att skörda med hög kärnkvalitet.

Komfort.

Förarstöd.

Värdet av förarstöd kan inte överskattas.

Föraren är nyckeln till tröskans kapacitet. Erfarenhet, skicklighet och kunskap kan inte ersättas. Ökande teknisk potential ökar också kraven på användaren. För att optimalt utnyttja en modern tröska finns det upp till 50 inställningar att manövrera för att samtidigt upprätthålla upp till 12 kvalitetsparametrar. Fullt fokus under en lång arbetsdag är ingen lätt uppgift. Smarta system för förarstöd underlättar uppgiften betydligt.

CLAAS lösning. Smarta system.

CLAAS tröskor erbjuder föraren ett flertal stödsystem. När det gäller styrsystem finns system med satellitstöd eller optisk styrautomatik. Nya LEXION kan utrustas med optisk spårföljning, den nya FIELD SCANNER. Smart lösning för att följa beståndskanten.

 

CRUISE PILOT

 • Ökar kapaciteten med upp till 10 %
 • Mäter skikthöjden i inmatningskanalen, motorbelastning och spillnivå
 • Styr mot högsta möjliga körhastighet utifrån dessa parametrar

CEMOS AUTOMATIC

 • Ger föraren de riktiga parametrarna för korrekt inställning
 • Ökar kapaciteten med ytterligare 10 %
 • Sensorer med hög känslighet registrerar kontinuerligt aktuell status
 • Konstgjord intelligens gör optimala inställningar för
 • tröskverk, avskiljning, rensverk och halmhack kontinuerligt under körning

CEMOS DIALOG

 • Hjälp till rätt inställning för alla komponenter
 • Dialogbaserade menyer för rätt justering på rätt ställe
 • Visar vägen genom alla utmaningar under hela skördeperioden
 • Test inför framtida utmaningar genom optimering av alla komponenter

Anpassning från hytten utifrån grödans variationer

Extremväder vanligare.

Lantbruket är enormt väderberoende. I Tyskland har det varit mycket tydligt de senaste tre åren. 2017 med hög nederbörd vid skördetid, grödorna stod mogna och tröskorna kunde först inte komma ut på fälten och senare fick skördearbetet flera gånger avbrytas pga regn. Tröskornas kapacitet var avgörande för att minimera skördesänkning, kvalitetssänkning och torkningskostnader. Liggsäd, genomvuxen gröda och fält med svag bärighet bjöd på stora utmaningar.

Helt annat under sommaren 2018: Historiskt lång värme- och torrperiod. 2019 bjöd på extremt höga temperaturer och torka.

Naturligtvis är det svårt att förutsäga klimatförändringar, men förmodligen måste man räkna med extremt långa perioder av både torka och regn. Framtidens tröskor kommer att behöva prestera hög avverkningspotential.

 

CLAAS lösning. Bra rustad för torka.

Nya LEXION är väl rustad för extremt torra skördeförhållanden. APS SYNFLOW tröskverk med stora urtrösknings- och avskiljningsytor gör ett bra arbete med intensiv och samtidigt skonsam urtröskning. Om grödan så kräver, har LEXION två nya verktyg för flexibel inställning: ett vridbart slagskosegment och nötplåt under tröskslagskon.

CLAAS lösning. Bra rustad för fuktiga förhållanden.

För att hinna med skörden inom rimlig tid vissa år med mycket nederbörd under skördeperioden, erbjuder nya LEXION 10 % resp 25 % mer kapacitet med hybrid- eller skakarmodellerna. Hybridtröskor med stor rotordiameter eller skakartröskor med kombinationen av accelerator och avskiljningscylinder i tröskverket, säkerställer hög avskiljningskapacitet och låg spillnivå vid fuktiga förhållanden. För högsta möjliga skonsamhet mot marken kan tröskan utrustas med fyrhjulsdrift, stora däck eller TERRA TRAC bandställ.

För flexibel anpassning av tröskverk och avskiljning vid fuktiga förhållanden kan föraren manuellt utifrån koppla in nötplåtar under accelerator och tröskslagsko. Vid tillvalet hydraulisk inkoppling, kan nötplåt under tröskslagsko manövreras från hytten och integreras i CEMOS AUTO THRESHING.

Tillförlitlighet.

Forskning och utveckling.

Driftsäkerhet säkrar tröskans produktivitet.

Driftsäkerhet spelar en stor roll för moderna skördemaskiner. Koncentrerad användningstid, efterföljande maskiner i skördekedjan, dimensionering av transporter, mottagning och torkning – allt hänger ihop och ett stillestånd för tröskan får konsekvenser i alla led.

Det är inte enbart kostnader för reparation av maskinen vid ett stillestånd, det är även kostnader för personal och outnyttjade maskiner i skördekedjan. Teknikutvecklingen bidrar också till att kostnader tenderar att öka. Tidigare användes kanske två tröskor där det nu finns en tröska med större kapacitet.

Tidsfönstret med optimalt skördeväder tenderar att bli allt kortare och kravet att skördemaskinerna fungerar från första till sista dagen blir än viktigare.

CLAAS lösning. Driftsäkerhet från början till slut.


Driftsäkerhetsprocess

Teknik

Nya drivningskoncept med direkt kraftöverföring, hydraulik, robusta variatorer, centralsmörjning, enhetlig remspänning och väldimensionerad kylning.

Testscenario

Unikt testscenario med ett flertal förseriemodeller. Ny testanläggning där maskiner och komponenter kan testas intensivt redan under utvecklingstiden.

Fjärrdiagnos

Remote Service registrerar felfunktioner och sänder om så önskas alla data till en servicepartner.

Service

CLAAS servicenät har stor betydelse för nöjda kunder.

Test av viktiga funktioner redan under utvecklingen.

2019 har CLAAS i Harsewinkel tagit i bruk en ny test- och försöksanläggning. Högmodern utrustning ger konstruktörerna möjlighet att testa maskinerna för att tidigt upptäcka eventuella svaga punkter.


Maximal driftsäkerhet redan från början.

Nya LEXION har redan stor erfarenhet från verkligt arbete i fält. Aldrig tidigare har en ny CLAAS tröska blivit internationellt så intensivt detaljtestad. Nya LEXION står för driftsäkerhet, tillgänglighet och lönsamhet redan från början. Pålitlighet har många grunder:

 • Beprövad säkerhet: 160 förseriemodeller har testats över hela världen under alla viktiga förhållanden
 • Optimerat drivningskoncept: direkt kraftöverföring, hydraulik, enhetlig remspänning
 • Automatisk fjärrdiagnos och serviceplanering: Remote Service registrerar felfunktioner och sänder om så önskas alla data till en servicepartner
 • Bästa service: CLAAS servicenät får högsta betyg i kundenkäter

Värdebeständighet

Tröskans andrahandsvärde är en viktig andel av kalkylen för odling av tröskgrödor.

Kapaciteten (ha per år), spelar stor roll för avskrivning och fasta kostnader

Maskinens restvärde har stor betydelse i kalkylen, liksom fasta kostnader per hektar och maskinens effektivitet.