Att tröska med CEMOS är oslagbart.

CEMOS AUTOMATIC är självlärande och stödjer förarenkontinuerligt och aktivt under hela skördearbetet.Systemet kontrollerar via sensorer parametrar som t exkärnkvalitet, tröskkvalitet, renhet och materialflöde,stämmer av gjorda inställningar.

Att tröska med CEMOS är oslagbart.

CEMOS AUTOMATIC är självlärande och stödjer förarenkontinuerligt och aktivt under hela skördearbetet.Systemet kontrollerar via sensorer parametrar som t exkärnkvalitet, tröskkvalitet, renhet och materialflöde,stämmer av gjorda inställningar.

CEMOS AUTOMATIC konfigureras individuellt.

Föraren väljer.

I systemet fastställer du dina kriterier för kärnkvalitet ochaccepterad spillnivå. CEMOS AUTOMATIC styrmaskininställningarna optimalt under skörden, så att dina kravuppfylles exakt.

Utforma CEMOS själv.

Oavsett om du har basversionen eller fullversionen, kan dukonfigurera ditt CEMOS AUTOMATIC system helt individuellt.Optimera ditt arbete med de funktioner som passar på dinafält.

Automatiska VARIO skärbordsinställningar via CEMOS AUTO HEADER.

Andra silvermedaljen tilldelades systemet CEMOS AUTO HEADER som är en utökning av CEMOS världen på LEXION tröskor. För att underlätta tröskförarens arbete har CLAAS utvecklat CEMOS AUTO HEADER, ett assistanssystem som automatiskt anpassar inställningar för skärbordet – t ex skärbordslängd och haspelpositioner, både vertikalt och horisontalt – till de aktuella skördeförhållandena.

Styrning av automatiska funktioner baseras på mätvärden från en lasersensor och rörelsedata från en skikthöjdssensor i inmatningskanalen. Därigenom skapas ett jämnt flöde till tröskans inmatning och genom tröskverket, tröskresultatet förbättras och kontinuerligt skördearbete på kapacitetsmaximum säkras.

Funktionerna i CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS DIALOG motiverar dig.

Förarassistanssystemet CEMOS DIALOG leder dig med stegvisa förslag till optimal maskininställning. CEMOS DIALOG genomför de bekräftade inställningarna direkt.

AUTO CROP FLOW registrerar spetsbelastningar.

AUTO CROP FLOW övervakar kontinuerligt varvtalen i tröskverket, avskiljningen och motorn. Om förinställt gränsvärde överskrids, stoppas inmatningen automatiskt av systemet. Stilleståndstider på grund av igensättning, skador eller överbelastning minimeras.

AUTO SLOPE styr rensningen vid körning på lutande fält.

Kuperade fält är en utmaning för rensverket.Rensfläktens varvtal måste sänkas vid körning i uppförslutningoch ökas vid körning i nedförslutning. AUTO SLOPE styr rensverkets fläktvarvtal och sållöppningberoende på lutning i längdled.

 • Reducerad spillnivå och materialflödet i rensverket bibehålles.
 • Rensningsresultatet förblir stabilt.
 • Materialflödet i rensverket bibehålles.

CRUISE PILOT reglerar tempot.

Optimal skördehastighet ökar säsongskapaciteten. Körhastighet regleras automatiskt av CRUISE PILOT i förhållande till motorbelastning. Man kan välja mellan tre strategier:

 1. Konstant avverkning med spillkontroll: Du skördar alltid på tröskans kapacitetsgräns.
 2. Konstant avverkning: Alla delar av tröskan belastas jämnt, även vid varierande förhållanden.
 3. Farthållare: Alltid konstant skördehastighet.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING reglerar rensverket beroende på: översållets och undersållets öppningar samt fläktvarvtal. Systemet testar kontinuerligt olika inställningar för att optimera kapaciteten. Vid variationer på parametrar, som t ex avkastningsnivå, kärnkvalitet, genomflöde eller vattenhalt, reagerar CEMOS AUTO CLEANING genast.

CEMOS AUTO THRESHING.

Systemet förbättrar kapaciteten i tröskverk och avskiljning. Varvtal för tröskcylinder och avståndsinställning för tröskslagsko regleras helt automatiskt. Systemet stämmer av alla relevanta inställningar för optimering av kapaciteten. Ett flertal sensorer i tröskan levererar värden till databasen.

CEMOS AUTO SEPARATION.

På CLAAS HYBRID tröskor optimeras avskiljningen kontinuerligt via CEMOS AUTO SEPARATION. Systemet anpassar automatiskt rotorernas varvtal och rotortäckplåtarnas inställning vid variationer i skördeförhållanden. CEMOS AUTO SEPARATION kontrollerar (oberoende av föraren) de olika inställningarna och väljer den bästa.

Skörda till max.

CEMOS AUTOMATIC hittar alltid bästa inställningar för alla fält.

 • Underlättar förarens arbete betydligt.
 • Högsta kapacitet med högsta skördekvalitet
 • Tröskans bränsleeffektivitet förbättras
 • Inga tidskrävande korrigeringar av inställningar
 • Lägre kostnader för underhåll